Nyhetsbrev 2112
Kära medlemmar,
Välkomna till morgondagens extrainsatta föreningsstämma gällande omröstning om Vita Stränder skall överklaga pågående ärende till Hovrätten eller ej.
 

Kallelse till extra stämma den 11 augusti 2021 kl 18:00

Plats: Falsterbo Kursgård, lokal: Knösen (ett hus bort från receptionen)

Ärende: Medlemsomröstning om att överklaga tingsrättens dom i målet mot interimsstyrelsen till hovrätten.

 

Bifogat finner ni:
”Second Opinion” från oberoende advokat Johanna Peterson Tell
Fullmakt för omröstning
Styrelsen kommer under mötet att redogöra för olika scenarier och ekonomiska konsekvenser beroende på vilken väg vi väljer att gå.
 
Vem kan närvara och vem får rösta?
När det gäller medlems röst på stämma gäller §18  Medlemsröst i stadgarna

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

Innehar medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot bostadsrättsföreningen.
 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ett ombud ska uppvisa en skriftlig och daterad fullmakt.

En fullmakt gäller högst ett år från det datum den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. 

En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem begär sluten omröstning.
 
Vill påminna att denna extra stämma endast kommer att handla om en eventuell överklagan. Övriga ärenden och punkter tas upp enligt sedvanliga rutiner.
 
Med vänlig hälsning/
Styrelsen