Nyhetsbrev 2207

 

Hej alla i föreningen!

 

Det var ett tag sedan ni fick ert senaste nyhetsbrev. Den sköna sommaren och sjukdom i styrelsen gjorde att vi bara haft ett kort digitalt styrelsemöte efter årsstämman. Nu har vi äntligen träffats igen personligen i styrelsen och kan ge er en rapport om läget i föreningen.

 

Vi träffades den 17 augusti hemma hos Jessica och inledde traditionsenligt med en middag. Hos Jessica är det alltid god pasta och italienskt rött!

 

Närvarande vid mötet var Dick Fogelström, Jessica Sorrone, Henk Venneman, Jan Johanneson, Staffan Hård af Segerstad och Lotta Jerre, suppleant. Full laguppställning!

 

Förutom en del mindre frågor som direkt rörde enskilda medlemmar var de här frågorna uppe till diskussion:

 

Hur ser föreningens ekonomi ut?

Vi har pengar i kassan. Trots bl a ökade ränte- och energikostnader klarar vi oss än så länge. Men, de nödvändiga besiktningar (OVK och el) vi genomfört under våren blev dyrare än budgeterat. Till det kommer ökande ränte- och energikostnaderna vilket gör att läget i kassan är sämre än det var för ett år sedan. Vi hanterar det, men inte utifrån samma likvida buffert jämfört med tidigare år.

 

Budgetarbetet är igång. I den tidigare långsiktiga budgeten ligger avgiftshöjningar på 3% per år för att kompensera för ökade kostnader. Då räknade vi inte med det energi- och räntekostnadsläge som är nu. Det betyder att vi måste vara beredda på en betydligt högre avgiftshöjning än så. Ni kommer att få besked så fort vi vet mer.

 

Tyvärr har vi inte fått till stånd något budgetmöte med Bredablick förrän den 31 oktober, men efter det kan styrelsen besluta om budgeten och meddela hur stor förändringen av avgifterna kommer att bli.

 

Solceller och laddstolpar

I dagsläget har vi en offert på enbart solceller. Styrelsen vill ha in åtminstone en till för att kunna göra en bedömning av rimligheten i erbjudandet. Vi söker vidare och är tacksamma för varje kontakt ni i föreningen kan förmedla. Projektet känns än mer angeläget nu med de ökande energipriserna.

 

Uppföljning av OVK och elbesiktning

Efter besiktningarna råder några oklarheter om vad föreningen måste åtgärda för att få ett slutintyg för elbesiktningen. Vi väntar ännu på besked från de företag som genomförde besiktningarna.

 

Vår energiförbrukning

Vi fick ju en energiklassning (F) vid energibesiktningen, vilket lägger oss i strykklass. Nybyggda hus som våra ska ligga betydligt bättre. Vår elförbrukning (värmepumpen till vatten och golvvärme) är på tok för hög, vilket vi skrev om i nyhetsbrevet den 7 maj (se hemsidan där alla nyhetsbrev från den 11 dec 2020 ligger införda under ”Nyheter & information”). Vi måste hjälpas åt att få ner förbrukning.

 

När golvvärmesäsongen börjar kommer vi att ge instruktioner om hur golvvärmen bör ställas in för att undvika att vi eldar för kråkorna. Det gäller såväl i panncentralen som i lägenheterna.

 

 

Markiser

Vissa av våra lägenheter i västläge har det väldigt varmt under sommarhalvåret. Styrelsen har tittat på möjligheterna med markiser och det ser ut som att det kan ordnas. Kostnaden kommer att ligga på ca 50.000 kr per lägenhet, vilket betalas av bostadsrättshavaren. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att välja färg eller utförande. Markiserna ska ha ett enhetligt utseende och smälta in i husmiljön. Mer om detta projekt kommer i nästa nyhetsbrev.

 

Om du är intresserad av att vara med och påverka hur markiserna ska se ut, hör av dig till styrelsen@vitastrander.se

 

Trappstädning

I våras missade vi att beställa trappstädning med skurning av golv och trappsteg. Det ska vi göra nu. Vi planerar (och budgeterar) för trappstädning 2 ggr per år. En gång efter insektssäsongen (september/oktober) och sedan ett halvår senare, på våren. Däremellan svarar vi själva för att hålla trappor och hissar i presentabelt skick.

 

Trädgården

Det har kommit in mail från er medlemmar om vår trädgård och hur den kan skötas. Trädgården har skapats för att samspela med den omgivande miljön och allt som finns i trädgården finns också på stranden eller i strandskogen utanför Vita Stränder.

 

Tanken var att ha en lättskött trädgård. Det är den också, men det tar ändå tid att vårda den. Så fort det finns en bar yta växer det på den vare sig det är bland grästuvorna eller mellan betongstenar. Kottar faller från tallarna vare sig vi vill eller inte. Spindlarna väver sina nät i trapphusen och vid brevlådorna. Det verkar trots allt som de flesta av oss tycker att gården som helhet är bra, men vi måste ha en plan för hur arbetet med skötseln ska organiseras. Nu är och har det i stort sett varit ett enmansjobb. Det går, men bygger på att någon tar på sig ansvaret.

 

Det finns en skötselplan (se hemsidan ”Interna dokument/Trädgårdsmanual”) som vi försöker följa. Den är instruktiv och bra. Skulle vi be en utomstående sätta ett pris på de åtgärder som beskrivs i manualen skulle vi sannolikt hamna på ett pris en bra bit över 100.000 kr och det skulle också påverka avgiften.

 

Hur skulle vi kunna göra? Delat ansvar blir ingens ansvar, men vet jag vad jag har ansvar för är det lättare att utföra. Styrelsen diskuterar en idé som bygger på att vi själva tar hand om en del av jobbet och lejer ut tydligt definierade uppgifter till utomstående.

 

Föreningens medlemmar kan själva fortsätta att jobba på de 2-3 trädgårdsdagar som anordnas. Då kan t ex stora rabatter rensas, grästuvor beskäras och städning i häckar göras och ”gräsarmeringen” putsas – lite mer omfattande jobb. Utöver detta skulle till varje bostadsrätt kopplas ett litet område för löpande städning/rensning under året. Den typen av område skulle kunna vara några meter av våra spångar (sopning), sjöstensytor (rensa ogräs), häckar gränsande till mark som tillhör bostadsrätt (klippa), hålla gården ren från kottar (sopa/räfsa), hålla trapporna och hissarna rena mellan trappstädningarna (sopa/torka). Ja, det finns säkert andra små uppgifter att fördela ut. Slutligen skulle inhyrd personal kunna ta hand om t ex de omgivande häckarna och de större gräsytorna utanför lägenhetshusen.

 

Det här är ännu på idéstadiet och inget är bestämt. Vi vet att alla inte kan vara med och arbeta, men idén är att koppla uppgiften till en bostadsrätt inte till en person. Kan man av olika skäl inte utföra uppgiften kan man kanske leja bort sin uppgift till någon. Att betala en avgift för att inte delta har vi också diskuterat.

 

Styrelsen kommer att presentera ett förslag som vi alla kan diskutera vid en trädgårdsdag. Vill du vara med i en grupp som tar fram förslaget? Maila till styrelsen@vitastrander.se

 

Hemsidan

Hur ofta går du in på vår hemsida? Där finns all offentlig information om föreningen på den öppna sidan. Loggar du in på den interna sidan hittar du som tidigare nämnts nyhetsbrev från dec 2020 publicerade och interna dokument. Det nyhetsbrev som du får via mail publiceras också på hemsidan. Vid inloggning är ditt användarnamn: brfvsmedlem och lösenordet: Sommarstrander2021! Glöm inte utropstecknet. Vår hemsida ska i första hand vara en service för dig som medlem, i andra hand en ingång för omvärlden för att ta del av vilka vi är.

 

Har du synpunkter på hemsidan – hör av dig till styrelsen@vitastrander.se

 

Så till sist

En påminnelse om våra stadgar, ordnings- och trivselregler (se hemsidan). Det har kommit synpunkter om efterlevnad när det gäller:

  • körning över gården
  • parkering på gården (i- och urlastning tillåten)
  • parkering utanför p-platser vid parhusen
  • mark som tillhör en bostadsrätt ska hållas i god ordning (rensning mellan betongplattor, ordning på förvaring av lösöre)
  • egna tillhörigheter på föreningens mark

 

När det gäller föreningens mark, tänk som om det vore stranden. Vistas gärna på den, ta med stolar och bord, men lämna bara kvar dina fotspår när du går där ifrån.

 

Styrelsen vill inte agera polis. Det är upp till var och en att ta ansvar och följa de regler vi har. Om du anser att reglerna borde ändras – hör av dig till styrelsen@vitastrander.se

 

Jo, en sak till – eller två

Dörren till det stora miljörummet har spruckit. Det är därför det kärvar vid låsning. Styrelsen kollar upp om dörren kan repareras eller behöver bytas.

 

Sopkärlen i båda miljörummen behöver rengöras. Det kommer också att ombesörjas.

 

Det var det hela.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen