Nyhetsbrev 2304

 

Ny styrelse – nya tag

 

Trädgårdsdag

Våren tog sin tid på sig innan den gjorde sitt intåg men nu är den äntligen här. Vårens första städdag inföll därför också senare. Den 15 april samlades ett femtontal medlemmar för att vårstäda, göra fint och samtala kring hur trädgården skulle kunna skötas i framtiden. Trädgårdsarbetande belönades med fika och överraskande solsken.

 

Föreningsstämma

Stämman ägde rum på Höllviksnäs 4 maj.

Vi vill tacka Jan Johannesson, Jessica Sorrone och Henk Venneman för föredömligt arbete och all tid som ni har lagt ner på att förvalta och utveckla vår förening i allas intresse.

Beroende på avsaknad av valberedning, gick sittande styrelse ut med förfrågan om tänkbara kandidater för nästkommande styrelse och kom slutligen fram till två valbara förslag innehållande ett antal medlemmar vardera. Då det ena förslaget snabbt föll isär, återstod endast ett alternativ att rösta på. Genom majoritetsbeslut och sluten omröstning antog stämman detta alternativ. Den nya styrelsen ser ut enligt nedan:

Staffan Hård af Segerstad: Ledamot; ordförande, vald på 1 år, kontaktman för föreningen, löpande skötsel

Patrick Sjöholm: Ledamot; vice ordförande, vald på 2 år med bevakning av elförbrukning samt ekonomi och lån

AC Wright (Lotta): Ledamot, vald på 1 år med inriktning på protokoll och nyhetsbrev

Joachim Landhager: Ledamot; kassör, vald på 2 år med inriktning på ekonomi och lån

Dick Fogelström: Ledamot, vald på 1 år med inriktning på planerat och oplanerat underhåll av mark och byggnader

Mikael Månsson: Suppleant, vald på 2 år med inriktning på solceller och laddstolpar

Johan Smedberg: Suppleant, vald på 2 år med inriktning på solceller och laddstolpar

 

Den nya styrelsen tackar stämman för förtroendet!

 

Underhåll och trädgård

När det gäller underhållsplanen så behöver denna uppdateras. I nuläget finns det serviceavtal för panna och hissar. Behov av att kontraktera personal vid övriga reparationer och fastighetsskötsel av föreningens fastigheter kommer att undersökas.

Vid stämman diskuterades olika förslag på hur föreningen kan sköta underhållet av trädgården. Medlemmarna kommer att kontaktas av Staffan för att vi ska få en bild av hur många som kan ställa upp och hjälpa till i löpande skötsel av gården. Styrelsen kommer också att undersöka hur mycket det skulle kosta att anlita trädgårdshjälp utifrån. Förslag på att öppna upp trädgården genom att avlägsna staket mot den öppna gräsytan och göra den mer tillgänglig gillades också av medlemmarna. Detta arbete fortskrider. Glädjande är också att en prunkande lagerhägg har kommit upp vid parhusens tomtgräns.

 

Efterlevnad av föreningens stadgar och regler

Medlemmarna har enligt våra trivsel- och ordningsregler rätt att nyttja föreningens mark på så sätt att var och en kan sätta ut möbler och umgås på gräsytorna utanför sin egen bostadsrätt, men att man tar undan sina möbler efter varje tillfälle. Självklart gäller att hänsyn visas mot grannar. I övrigt ansvarar vi alla för att visa hänsyn och respektera gällande trivsel- och ordningsregler, bl a för hur vi parkerar i garagen.

Vi önskar alla en fortsatt varm och solig vår!

Styrelsen