Nyhetsbrev nr 126

2020-12-17

I det här brevet vill styrelsen sammanfatta det vi arbetat med under hösten för att ge en samlad bild av vad som pågår i föreningen.

Vi har sammanlagt haft 8 styrelsemöten, varav de tre senaste har varit telefonmöten. Vi har vidare haft ett möte med SUSTEND angående förslag till underhållsplan för föreningen.

Under hösten har dessa frågor stått i fokus;

• Ett exploateringsavtal mellan föreningen och kommunen innebar att vi var ansvariga för att asfaltera vägarna i direkt anslutning till fastigheten. Detta är nu genomfört och har besiktigats och är därmed slutfört.

• Vid flera tillfällen under hösten har justeringar och problemsökningar angående vårt värmesystem gjorts. Flera åtgärder har lett till att systemet har effektiviserats och de problem som förekommit har minskat.

• Under hösten har en arbetsgrupp tagit sig an uppgiften att göra en översyn av våra trivselregler. Arbetsgruppens förslag är nu ute på remiss till den 11 januari 2021 hos alla medlemmar.

• Styrelsen beslutade att utveckla en hemsida till föreningen i syfte att vi ska ha tillgång till all information på ett enkelt sätt. Michael Åman fick uppdraget att ta fram en struktur till hemsida. Staffan Hård af Segerstad har arbetat vidare med den och försett hemsidan med innehåll och ska fortsättningsvis vara ansvarig för hemsidan.

• Vi har tidigare meddelat att SUSTEND fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan. De har kommit med ett förslag som ni kan hitta på hemsidan under Interna dokument. Underhållsplanen omfattar 50 år framåt fr.o.m. 2021. Genom en systematisk plan blir det möjligt för föreningen att långsiktigt ha en hållbar ekonomi som minimerar överraskningar i form av stora oförutsedda kostnader. Det förslag som ni alla kan se kommer styrelsen att arbeta vidare med. På det nya året kommer vi att tala om i vilka delar vi anser att man kan göra justeringar i förhållande till det förslag Sustend har presenterat.

• Vi genomförde under hösten en enkät till er medlemmar eftersom flera i föreningen hade problem med silverfiskar. Resultatet ledde till att sanering i ett antal lägenheter genomfördes. Vi hoppas att åtgärderna har lett till önskat resultat.

• I tvisten med interimsstyrelsen har tidpunkter för huvudförhandling bestämts till april, det finns förslag på dagar mellan 7 – 16 april. Definitiva datum har inte fastställts.

• I styrelsen har vi diskuterat alternativ för att minska vår elförbrukning. Vi har beslutat att för en liten kostnad göra en förstudie om solceller på taken och att installera möjlighet för att ladda el-bilar i garagen. Resultaten av förstudien kommer att vara klara våren 2021.

• Det pågår även arbete för att få fram parkeringsplatser för gäster samt eventuellt att frigöra yta kring parhusen för att få fram ytterligare parkering där. Ett önskemål från nuvarande och presumtiva ägare till parhusen.

• Under december kommer sopkärlen i miljörummen att bytas ut. Det innebär bl.a. att vi kommer att få ett större kärl för plast. Den 7 januari kommer träd vid parhusen (som står på grannes tomt) att beskäras.

2020 är knappast ett år någon av oss glömmer, det har inneburit en hel del påfrestningar för många. Nu hoppas vi att 2021 ska bli ett bättre år och att vi snart ska kunna leva ett friare liv.

Vi önskar er alla EN GOD JUL!

Styrelsen Vita Stränder

gm Helene