Nyhetsbrev 2301

 Nyhetsbrevet innehåller inga bilder. Se nyhetsbrevet med bilder i din e-post!

Styrelsen hade möte den 18 januari och den här gången var Jan värd. Det vankades härlig köttgryta (där Annikas hand varit påtagligt närvarande). Runt det kombinerade mat- och sammanträdesbordet var det fullt, samtliga i styrelsen var närvarande; Dick Fogelström, Jessica Sorrone, Henk Venneman, Jan Johannesson, Staffan Hård af Segerstad och Lotta Wright (suppleant)

Hur står det till med föreningens ekonomi?

Sammanfattningsvis är läget gott. Likviditeten är inte av samma storlek som för ett år sedan, men vi har en buffert som gör att vi inte behöver känna oro för att räkningar inte kan betalas i tid. Styrelsen följer upp denna kontinuerligt och har bra kontroll. En diskussion fördes om behovet att ta en rörelsekredit, vilket styrelsen inte ansåg vara nödvändigt.

Energiförbrukning

Förbrukningen av el för uppvärmning under december var lägre än december 2021 och den nedåtgående trenden i antal kWh/månad stärks. Förbrukningen var 2000 kWh lägre jämfört med december förra året. Där sparade vi tillsammans in in ca 10.000 kr. Tack alla medlemmar för att ni hushållar med värme och varmvatten, det ger avtryck! Tyvärr går kostnaden för energin ändå upp på grund av stigande elpriser, men dämpas av vår minskade förbrukning.

Vår värmeanläggning mår bra! Malmbergs gjorde årlig service av värmepannan i förra veckan samt inspekterade in- och utgående borrhål för grundvattnet som ger oss energi. Inga anmärkningar. Inställningarna av utgående temperatur från värmepannan till golvvärmen kan reduceras med ett par grader utan att värmekomforten blir lidande menar Malmbergs. Detta kommer att göras i närtid utan att det ska märkas på annat än energiåtgången.

Solcellsprojektet

Projektet dras igång nu och HSB sköter projekteringen. Mer i nästa nyhetsbrev. Det har kommit propåer från leverantörer av laddstolpar för elbilar. Styrelsen har beslutat att avvakta om erbjudande kommer via HSB:s projektering från entreprenörer som kan erbjuda dessa i ett paket med solceller.

Orienteringstavla

Det har tidigare framkommit önskemål från blåljuspersonal, taxi, transportföretag och besökare om en tydligare orienteringstavla som ”är det första man möter” när man kommer ner till korsningen Östersjövägen/Militärvägen. En tavla på ca 1 kvm kommer snart att sättas upp vid vändplatsen så att alla hittar rätt direkt!

Trädgård och utemiljöutveckling och skötsel

En vacker, grönskande och lättskött trädgård är väl något alla önskar sig. Vår innergård är vår gemensamma trädgård, som trädgårdsarkitekten ursprungligen skapade för trivsel och gemenskap. En vacker och välskött innergård är dessutom en viktig del av vårt ansikte utåt som skapar värde och ger ett gott rykte.

Innergården är och har varit en källa till diskussion i föreningen. Den ses av många som otillgänglig och det är mycket jobb med rensning av rabatter och grästuvor som lätt förvandlas till myrbon. De första åren upplevdes gården som öppnare och tillgängligare. Styrelsen vill därför förnya och öppna upp gården och göra den mer attraktiv att vistas på och lättare att sköta. Vi vet sedan de första åren att den verkligen kan fungera både som en plats för möten mellan grannar och som plats att gå ut på för att sitta och njuta i solen på egen hand. En plats att trivas på.

Styrelsens förslag på förändring innebär både att gården öppnas upp och att skötseln förenklas. Projektet får inte påverka avgiften. Finansiering sker därför genom försäljning av de rödmarkerade räckena (se bild) och de trädgårdsmöbler som skänktes efter Åke Andersson. Vi behåller räcken på en sida fram till samtliga trappuppgångar. Det kommer alltid att finns en väg med ett räcke för att nå sin lägenhet. Markhöjden mellan spång och mark får vara max 50 cm. Vid de mätningar som gjorts i dagarna varierar höjden vid spångarna mellan 45 och 55 cm. Där den är mer än 50 cm där räcken tas bort kommer jord att omfördelas.

Rabatterna på den inre gräsmattan kommer delvis att läggas igen och bli mindre. De grästuvor som är bra kommer att sättas i andra rabatter för att förtäta och försvåra för ogräs att slå rot. De mindre rabatter som blir kvar ersätts med pollineringsvänliga växter med mer färg. Gräsmattan (G) ska klippas kontinuerligt under växtsäsongen och bli en yta att vistas på. En bred trappa ska byggas ner från uteplatsen och en mindre från hus 4, allt för att öka tillgängligheten. Det kommer att krävas en del frivilliga insatser för att sätta allt i stånd, men det kommer vi att klara av!

 När det gäller skötseln av marken på fastigheten har styrelsen också en plan. Under alla år har skötseln till 95 % legat på några få eldsjälar i föreningen. På de trädgårdsdagar som organiserats har många händer (som tyvärr blivit färre under senaste året) på kort tid gjort underverk – men så fort vi vänt ryggen till har det börjat växa igen, både gräs och ogräs. Några få arbeten har lagts ut på externa entreprenörer och kostnaderna för skötseln har kunnat hållas nere.

Våra markytor är i sig lättskötta, men består av ett stort antal små ytor. Varje yta har sin speciella karaktär och kräver skötsel därefter. Ger man ytorna olika färger efter skötselbehov blir det som ett kalejodoskop. De tar tid att sköta för ett fåtal personer, men om arbetet delas upp i småportioner skapar det helt andra förutsättningar för att vi ska klara av skötseln på egen hand.

I det ekonomiska läge som råder måste vi alla hjälpas åt efter förmåga. Att sköta allt kan inte ligga på en eller två personer, det håller inte i längden. Vi måste hjälpas åt, var och en måste dra sitt strå till stacken och det behöver inte vara betungande, inte alls.

Planen är att trädgården omkring lägenhetshusen och övriga ytor ska skötas dels av föreningens medlemmar, dels av inhyrd personal.

Inhyrd personal för större avgränsade arbeten 2-3 ggr/år

 • Klippning av häckarna utefter Östersjövägen, Militärvägen och vid parhusen. (blå kryss)
 • Slå ängsmark och forsla bort gräs (röda ytor)
 • Trimma stenytor längs balkongerna i markplan, samt mellan hus 2 och 3 (del av röda ytor)
 • Trappstädning 2 ggr/år, en gång efter insektssäsongen, mitten av augusti och en gång under våren. Däremellan sker underhållsstädning av bostadsrättshavarna i respektive trapphus.
 • Översyn av sedumtak

Gemensamma trädgårdsdagar 2-3 ggr/år för löpande skötsel

Exempel på skötsel vid trädgårdsdagarna:

 • Rabatter – rensa, klippa och rensa ljung (gula och oranga ytor)
 • Stenytor utefter husen – Trimma längs balkongerna i markplan, samt mellan hus 2 och 3 (del av röda ytor)
 • Häckar – städning och rensning (ej klippning)
 • Cykelförrådet – Borsta rent
 • Miljörummen – städning

Enskilda bostadsrättsinnehavare på ”gården” och i parhusen – för löpande skötsel

Utgångspunkten är att gården i sin nuvarande utformning kan delas in i större eller mindre områden som delas upp på bostadsrättshavarna. Varje bostadsrätt får sig tilldelad en specifik yta som ska underhållas. Exempel på ytor är:

 • Spångar – sopa rent en specifik spång/del av spång och vid behov ta bort spindelnät (gråa ytor)
 • Sjöstensytorna utanför balkongerna – håll rena från ogräs (melerade ytor)
 • Gräsarmeringen vid garagen – kratta/sopa/klipp/trimma en del av ytan (ljusblå ytor).
 • Gräsmattorna – klippa de fyra småytorna gräs runt hus 5 och 1 samt den större gräsytan på gården (gröna ytor)
 • Hålla trapporna och hissarna rena mellan trappstädningarna

Där mark ingår i bostadsrätten

Mark som ingår i bostadsrätten ska skötas av bostadsrättshavaren. Det gäller även klippning av den sidan av häcken som gränsar till och vetter mot bostadsrätten.

Hur ska det gå till?

Varje bostadsrätt kommer att tilldelas en eller två ytor som den ansvarar för. Vilka ytor det gäller kommer ni att få meddelande om. Förteckning över aktuella ytor kommer även att finnas på hemsidan. Det här I våra Trivsel- och ordningsregler kommer också detta ansvar att skrivas in.

De redskap som behövs för att sköta ytorna kommer föreningen att hålla med. De kommer att finnas tillgängliga i respektive trapphus och/eller i de båda miljörummen.

Alla är inte förmögna av att utföra den här typen av arbete. Då får vi hjälpas åt och fördela ut skötseln av de ytorna på andra. Hela idén bygger på att vi vill och kan samarbeta både för att hålla kostnaderna nere, men också för att hjälpas åt efter vars och ens förmåga.

Vi vill gärna ha återkoppling på utvecklings- och skötselplanerna. Hör av dig till styrelsen på styrelsen@vitastrander.se.

Budget

Det ekonomiska utrymmet är starkt begränsat. Fokus ligger på att sköta och underhålla det vi har och att inte öka våra krediter. Styrelsen ska göra kvartalsvisa avstämningar mot budget och göra de justeringar av budgeterade kostnader som är nödvändiga för att hålla ekonomin i balans och avgifterna på rätt nivå. Vi vet inte hur priset på el utvecklas eller hur ränteläget förändras, men avgifterna kommer att anpassas till de förändringar som sker, både upp och ner.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i möteslokal Esset på Höllviksnäs (Falsterbo Kursgård) den 4 maj kl 18:30. Välkomna!

Valberedning

Ännu har inga anmält sig till det nödvändiga uppdraget att ta fram ett förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret. Att bo i en bostadsrättsförening är också förknippat med ansvarstagande för föreningen! Styrelsen ser fram emot kontakt.

Märkning av förråd

Förråden kommer att märkas upp med lägenhetsnummer för de bostadsrätter där de nya överlåtelseavtalen är påskrivna.

Så till slut

Hör gärna av er till styrelsen och ge återkoppling på den information ni får. Är det något ni saknar eller får för mycket av? Styrelsen har sitt nästa möte den 13 februari.

 

Med lite vårkänslor i kroppen.

Styrelsen