Nyhetsbrev 2302

 

Vi tittar tillbaka och blickar framåt!

 

Styrelsens sammanträdde den 13 februari. Närvarande på mötet var Dick Fogelström, Jessica Sorrone, Henk Venneman, Jan Johannesson och Staffan Hård af Segerstad.

 

Dagordningen innehöll som vanligt både stora och små frågor. I det här nyhetsbrevet kommer styrelsen att uppehålla sig främst vid tre områden där också frågor ställts från er.

  • Ekonomi och låneläge
  • Elförbrukning
  • Trädgårdens utveckling och skötsel

 

 

Ekonomi och låneläge

Vår likviditet är vid årsskiftet lägre än föregående år. Orsaken till det är att våra reserver använts för att möta både oförutsedda högre el och ränteutgifter, och höga oförutsedda utgifter under 2022. De ökade utgifterna kunde ha mötts med tidigare avgiftshöjningar, men styrelsen valde att genomföra avgiftshöjningen vid årsskiftet. Höjningen innebär inte att vår likviditetsreserv ökar till tidigare nivå, men vi kan möta dagens höjda kostnadsläge.

 

Vad har minskat likviditeten under 2022?

Vilka oförutsedda utgifter vi haft? Främst handlar det om några större poster:

  • OVK – den obligatoriska ventilationskontrollen som aldrig genomförts tidigare, men som är obligatorisk att genomföra vart tredje år. Skulle varit genomförd vid inflyttning 2016.
  • Slutkontroll av elen i samtliga lägenheter – skull genomförts före inflyttning 2016.
  • Slutbetalning av räcken som hållits inne då leverantören inte slutfört sina åtaganden.
  • Reglering av slutliga reparationsåtaganden mot parhusen.

De här posterna uppgår till ca 400 tkr.

 

De högre el-och ränteutgifterna har haft stor påverkan på likviditeten. Högre elutgifter för värmen och för låg debitering av hushållselen (se avsnittet hushållsel) samt ökade ränteutgifter svarar för ca 280 tkr. I det ingår också amortering på de nya lånen enligt de nya amorteringsreglerna.

 

Tillsammans svarar de här ökade utgifterna för ca 680 tkr, medel som minskat vår likviditet.

 

Hur mycket bör finnas i bank/kassa?

Hur stor likviditetsreserv bör man ha? Det måste alltid finnas pengar för att betala löpande räkningar och för att klara av de åtaganden som finns i underhållsplanen.

 

Med nuvarande avgifter håller vi en god nivå för löpande räkningar, men planerat underhåll 2023 på 210 tkr avseende omläggning av gräsarmeringen vid garagen har skjutits fram till 2024.

 

Låneläget

Föreningen har lån på drygt 20 mkr som ska omsättas och omförhandlas mellan juni och september. Vi har tagit höjd i budgeten för högre räntor, men ingen vet hur ränteutvecklingen kommer att bli, inte ens riksbankschefen. Sannolikt kommer ytterligare höjning av räntan före sommaren.

 

Styrelsen vill därför förvarna om att avgifterna kan komma att höjas ytterligare under året.

 

Värmekostnad och debitering av hushållsel

Först av allt – grattis alla medlemmar, vår elförbrukning för värmen sjunker och den branta nedåtgående kurvan från september 2022 håller i sig. Den här figuren visar vår elförbrukning i värmepannan rullande per 12 månader. Vi kommer att justera värmepannan ytterligare med målet att sänka förbrukningen, utan att ni ska frysa.

 

 

Elutgifterna för värmen är fortfarande höga, men utan den minskade förbrukningen hade det varit värre! Den besparing vi gjort på 20.000 Kwh på årsbasis från september till februari är värd ca 80.000[1] kronor eller ca 3000 kr per lägenhet!

 

Elpriserna verkar vara på väg ner. Det i kombination att vi trimmar in värmen, sänker rumstemperaturen någon grad och duschar kortare borde hålla våra elutgifter på nuvarande eller lägre nivå.

 

Hushållselen

Det har kommit frågor om hur föreningen debiterar hushållselen. Vi ska förklara hur det går till.

 

Vår elleverantör debiterar föreningen för all el vi förbrukar – för värmepannan och hushållsel. Föreningen förskotterar medlemmarnas hushållsel. Medlemmarna får sin hushållsel på en räkning från Bredablick för en 3 månaders period i efterskott. Där anges också hur många kWh som förbrukats i lägenheten. Den senaste räkningen är för perioden aug-okt 2022. Den kom till er i januari för betalning den 31 januari. Nästa räkning kommer i mars för perioden nov-jan.

 

Under 2022 har priset på el, inkl avgifter och skatter, varierat mellan 2,50 kr och 5,39 kr/kWh. Under de första tre kvartalen debiterades medlemmarna 2,50/kWh, men föreningen fick i genomsnitt betala 3,10/kWh. Det pris som debiterats på sista räkningen var 5kr/kWh för att ta igen något av den underdebitering som gjorts. Samma pris kommer att debiteras för hushållselen för perioden nov-jan.

 

Från och med februari 2023 kommer styrelsen att följa elpriset varje månad och debitera ut rätt pris vid kvartalsdebitering (genomsnittligt månadspris) tillsammans med exakt förbrukning över kvartalet. Inga förluster eller vinster kommer att göras på eldebiteringen för varken förening eller medlem.

 

Hur kan du själv hålla koll på din elförbrukning? I varje lägenhet finns en elmätare i elskåpet där du kan följa din förbrukning.

 

Styrelsen har ännu inte beslutat hur den eventuella återbäringen från regeringen ska hanteras eller fördelas.

 

Trädgård och utemiljö

Tack alla ni som kommit med synpunkter på våra förslag om skötsel och utveckling av trädgården. Det har varit mest positiv återkoppling! Självklart bygger idén om att hjälpas åt med skötseln av vår miljö helt på frivillighet!

 

Vi kommer att sammanställa de synpunkter och idéer vi fått in. Vår ambition är att, som en egen punkt, före eller efter årsmötet den 4:e maj, kunna presentera ett vidareutvecklat förslag.

 

Städdag i trädgården

Nu när solen börjar lysa och det blir varmare kommer vi att kalla till en städdag i trädgården när frostnätterna försvunnit och det är varmare i luften. Det finns mycket löv att kratta bort i häckar och på gräsmattor/ängsmark och kottar och tallbarr finns det i överflöd. Det gamla gräset i våra tuvor ska klippas ner och ljungen behöver ansas. Vi återkommer om datum inom kort.

 

 

Hur mår våra byggnader?

Jo tack, överlag bra! Det har dykt upp en skada i en vägg i ett av parhusen. Troligtvis en otät ångspärr som gör att fukt kan vandra. Kommer att åtgärdas. Vidare börjar våra garageportar protestera ibland, vilket gör att servicetekniker måste rycka ut. Bra om ni håller koll på portarna. Hör ni gnissel eller annat främmande ljud vid öppning och stängning så säg till. Bra om vi kan stämma småfel i bäcken!

 

Tvätt av sopkärlen

Dags för rengöring av sopkärlen! Det kommer att ske om ca en vecka när glas- och metallkärlen tömts. Tänk på att försluta era soppåsar ordentligt och tömma alla förpackningar (pappers-, metall och glasförpackningar) på innehåll.

 

Orienteringstavla

Vår nya orienteringstavla har levererats och kommer snart att vara på plats.

 

Så var det de där med valberedning

Ännu ingen reaktion från er medlemmar. Hur tänker ni om den framtida styrelsen? Dick Fogelström, Staffan Hård af Segerstad och Lotta Wright (suppleant) är valda på ytterligare 1 år. Tre styrelseposter behöver tillsättas.

 

Styrelsen möts nästa gång

onsdagen den 8 mars kl 18:30. Hör gärna av er med frågor på styrelsen@vitastrander.se.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

 

 

 

 

[1] Räknat på 4 kr kWh